top of page

Gebruiksvoorwaarden wifi

1. Algemeen

1.1. Doel

Het doel van dit document is de algemene voorwaarden te beschrijven die van toepassing zijn op het gebruik van het gratis wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW, dat ter beschikking wordt gesteld van bezoekers van de Parochiezaal. Het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW wordt ter beschikking gesteld door Parochiezaal Sint-Pieter VZW, Groenstraat 19a, 3110 Rotselaar onder de naam “Parochiezaal”

 

1.2. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Parochiezaal Sint-Pieter VZW: Parochiezaal Sint-Pieter VZW met maatschappelijke zetel te Groenstraat 19a, 3110 Rotselaar

 • Dienst: het openstellen van het WiFi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW.

 • Gebruiker: een natuurlijke persoon die van het WiFi-netwerk gebruik maakt.

 • WiFi-netwerk: een beveiligd draadloos netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW dat de gebruiker van de Parochiezaal gratis toegang biedt tot het internet.

 

2. Gebruiksvoorwaarden van het wifi-netwerk

2.1. Toegang tot het wifi-netwerk

2.1.1. Gratis toegang

De toegang tot het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW (hierna 'de dienst') wordt kosteloos aangeboden aan elke huurder van de zaal en diens genodigden, waarbij aan de gebruiker die de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (hierna 'de gebruiker') het tijdelijke, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare recht wordt verleend om de dienst te gebruiken. Alle toepasselijke algemene voorwaarden zijn in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegd.

 

2.1.2. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Door het verbinding maken met het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW zal de gebruiker de gebruikersvoorwaarden aanvaarden.

 

2.1.3. Werking van het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW

Parochiezaal Sint-Pieter VZW kan niet garanderen dat de dienst altijd toegankelijk zal zijn of dat er geen onderbrekingen of storingen in de dienst zullen optreden.

Parochiezaal Sint-Pieter VZW behoudt zich het recht voor om het gratis wifi-aanbod aan een individuele gebruiker op te schorten indien hij de gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

 

2.2. Gebruik van het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW

2.2.1. Aanvaardbaar gebruik

Parochiezaal Sint-Pieter VZW heeft het recht om op basis van operationele, kwaliteits-, veiligheids- en andere overwegingen instructies te geven aan de gebruiker in verband met het gebruik van de dienst. De gebruiker verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.

Parochiezaal Sint-Pieter VZW raadt de gebruiker aan geen vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie (bijv. betalingsgegevens) via de dienst te versturen.

De gebruiker verbindt zich er voorts toe dat hij de dienst niet zal gebruiken om namens derden (natuurlijke of rechtspersonen) verklaringen af te leggen.

De gebruiker verbindt zich ertoe uitsluitend geschikte, goed werkende apparatuur en software voor de dienst te gebruiken. Zodra de gebruiker vaststelt of redelijkerwijs zouden moeten vaststellen dat de gebruikte apparatuur/software niet langer geschikt is om verbinding te maken met de dienst, niet meer naar behoren functioneert of het gebruik of de werking van de dienst of het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW beperkt of verstoort, mag hij die apparatuur niet langer gebruiken.

 

2.2.2. Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden om het wifi-netwerk te gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, zoals (maar niet beperkt tot):

 • downloaden, uploaden of anderszins toegang verkrijgen tot of verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of algemeen als immoreel of ongemanierd wordt beschouwd (aanzetten tot of verheerlijken van geweld, haat, stalking, discriminatie, ...);

 • schending van de rechten van een persoon of de rechten van een bedrijf die beschermd zijn door het auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen, het octrooirecht of een ander intellectueel-eigendomsrecht, of door soortgelijke wet- of regelgeving;

 • verzending van ongevraagde e-mailberichten, inclusief de verzending van ongewenste e-mail of ander reclamemateriaal naar personen die daar niet specifiek om hebben gevraagd (spamberichten);

 • onredelijk gebruik dat de werking van het wifi-netwerk of het gebruik ervan door andere gebruikers kan beïnvloeden.

 

2.3. Beveiliging van het wifi-netwerk

2.3.1. Namens Parochiezaal Sint-Pieter VZW

Parochiezaal Sint-Pieter VZW kan niet instaan voor de veiligheid van de informatie die via het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW wordt verzonden.

 

2.3.2. Namens gebruikers van het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW

De gebruiker van het wifi-netwerk is verantwoordelijk voor:

 • het installeren van antivirussoftware, firewalls, enz. op het apparaat dat hij gebruikt om verbinding te maken met het wifi-netwerk;

 • het met een sterk wachtwoord beveiligen van het apparaat waarmee een verbinding wordt gemaakt met het wifi-netwerk;

 • het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens het gebruik van het wifi-netwerk via het internet wordt verzonden of ontvangen.

 

2.4. Aansprakelijkheid voor het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW

2.4.1. Aansprakelijkheid van gebruikers

De gebruiker van het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, alsook voor alle handelingen of nalatigheden bij het gebruik van het wifi-netwerk. De gebruiker is verplicht om Parochiezaal Sint-Pieter VZW op de hoogte te stellen van effectieve of mogelijke inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden. 

2.4.2. Aansprakelijkheid van Parochiezaal Sint-Pieter VZW

Parochiezaal Sint-Pieter VZW is niet verantwoordelijk voor:

 • schade of verlies, inclusief verlies van gegevens, dat kan ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW;

 • eventuele stilstand tijd of problemen met de toegang tot het wifi-netwerk, met inbegrip van indirecte en gevolgschade of indirecte verliezen, winstderving, verlies van gegevens, enz.;

 • de inhoud van de door de gebruiker van het wifi-netwerk verzonden gegevens.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van Parochiezaal Sint-Pieter VZW. De aansprakelijkheid van Parochiezaal Sint-Pieter VZW blijft altijd beperkt tot het herstel van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade die een gebruiker van het wifi-netwerk heeft opgelopen.

 

2.5.Persoonsgegevens en cookies

2.5.1. Persoonsgegevens

Parochiezaal Sint-Pieter VZW verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers van het wifi-netwerk.

 

2.6. Naleving van de gebruiksvoorwaarden van het wifi-netwerk

Parochiezaal Sint-Pieter VZW behoudt zich het recht voor om elk vermoeden van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Als Parochiezaal Sint-Pieter VZW van mening is dat de gebruiker de voorwaarden schendt, kan zij actie ondernemen om toegang tot de dienst of de registratie op te schorten of te blokkeren, of kan Parochiezaal Sint-Pieter VZW andere corrigerende maatregelen nemen die het redelijkerwijze passend acht.

 

2.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Elk conflict dat zich met betrekking tot deze voorwaarden kan voordoen, zal worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken.

 

2.8. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

De geldende gebruiksvoorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de gebruiker zich bij het wifi-netwerk van Parochiezaal Sint-Pieter VZW aanmeldt. Alle wijzigingen worden op de website van Parochiezaal Sint-Pieter VZW gepubliceerd en moeten worden geaccepteerd op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt.

bottom of page